Jadwal Sholat Wilāyat-e Ghaznī

AF / Ghazni / Wilāyat-e Ghaznī

Arah Kiblat Wilāyat-e Ghaznī

N E S W

Arah Kiblat Wilāyat-e Ghaznī

Arah Kompas: 248.8°
Arah Kiblat Wilāyat-e Ghaznī, Ghazni: Arah Kompas: 248.8° Arah Yang Benar: 251.4°. Variasi Magnetik: -2.6°.
# Imsak Subuh Dzuhur Ashar Maghrib Isya Hijriah
Tempat Dekat Wilāyat-e Ghaznī Dengan Waktu Sholat Yang Sama

Wilāyat-e Ghaznī, Wilayat-e Ghazni, Ghazni, Ghaznī, Ghezni Province, Velayat-e Ghazni, Velāyat-e Ghaznī

Jadwal Sholat Sādah-ye Nay Qal‘ah, (Sadah-ye Nay Qal'ah)
Jadwal Sholat Maīdān-e Rustam, (Maidan-e Rustam)
Jadwal Sholat Kūh-e Rostam, (Kuh-e Rostam)
Jadwal Sholat Sar-e Kalān, (Sar-e Kalan)
Jadwal Sholat Arzu
Jadwal Sholat Maīdān-e Rustam, (Maidan-e Rustam)
Jadwal Sholat Malkhī, (Malkhi)
Jadwal Sholat Siyāh Zamīn-e Nay Qal‘ah, (Siyah Zamin-e Nay Qal'ah)
Jadwal Sholat Būlāq ‘Alī, (Bulaq 'Ali)
Jadwal Sholat Kōh-e Rāsh, (Koh-e Rash)
Jadwal Sholat Gory Sirkash
Jadwal Sholat Qaryah-ye Sayyid Khān, (Qaryah-ye Sayyid Khan)
Jadwal Sholat ‘Abdur Kushtah, ('Abdur Kushtah)
Jadwal Sholat Qōl-e ‘Alī, (Qol-e `Ali)
Jadwal Sholat Sar Qāsh, (Sar Qash)
Jadwal Sholat Kōh-e Ghīftū, (Koh-e Ghiftu)
Jadwal Sholat Kōh-e Khushkak, (Koh-e Khushkak)