Jadwal Sholat Velāyat-e Khowst

AF / Khowst / Velāyat-e Khowst

Arah Kiblat Velāyat-e Khowst

N E S W

Arah Kiblat Velāyat-e Khowst

Arah Kompas: 251°
Arah Kiblat Velāyat-e Khowst, Khowst: Arah Kompas: 251° Arah Yang Benar: 253.5°. Variasi Magnetik: -2.5°.
# Imsak Subuh Dzuhur Ashar Maghrib Isya Hijriah
Tempat Dekat Velāyat-e Khowst Dengan Waktu Sholat Yang Sama

Velāyat-e Khowst, Velayat-e Khowst, Khost, Khost Province, Khowst

Jadwal Sholat Khōst, (Khost)
Jadwal Sholat Kamkī Mazghōr Khwaṟ, (Kamki Mazghor Khwar)
Jadwal Sholat Pīr Jānī Khwaṟ, (Pir Jani Khwar)
Jadwal Sholat Rēs̲h̲akah, (Reshakah)
Jadwal Sholat Sūrī Ghar, (Suri Ghar)
Jadwal Sholat Pīr Jānī Ghunḏêy, (Pir Jani Ghundey)
Jadwal Sholat Warghah
Jadwal Sholat Kamkaī Mazghōr, (Kamkai Mazghor)
Jadwal Sholat Sash Khēl, (Sash Khel)
Jadwal Sholat Asaṟ Khwaṟah, (Asar Khwarah)
Jadwal Sholat Dōrī Kōṯay, (Dori Kotay)
Jadwal Sholat Mazghōrē Ghar, (Mazghore Ghar)
Jadwal Sholat Badal Khwaṟ, (Badal Khwar)
Jadwal Sholat Asaṟ, (Asar)
Jadwal Sholat Galyān, (Galyan)
Jadwal Sholat Sulnī Kêlay, (Sulni Kelay)
Jadwal Sholat Wurdah Khēl, (Wurdah Khel)
Jadwal Sholat Lanḏay, (Landay)
Jadwal Sholat Mazghōr Khwaṟ, (Mazghor Khwar)
Jadwal Sholat Mangalō Khwaṟ, (Mangalo Khwar)