Jadwal Sholat Bykle

NO / Aust-Agder / Bykle

Arah Kiblat Bykle

N E S W

Arah Kiblat Bykle

Arah Kompas: 133.6°
Arah Kiblat Bykle, Aust-Agder: Arah Kompas: 133.6° Arah Yang Benar: 134.4°. Variasi Magnetik: -0.8°.
# Imsak Subuh Dzuhur Ashar Maghrib Isya Hijriah
Tempat Dekat Bykle Dengan Waktu Sholat Yang Sama

Bykle

Jadwal Sholat Gamlemyr
Jadwal Sholat Sageberget
Jadwal Sholat Bykle
Jadwal Sholat Skvåbekk, (Skvabekk)
Jadwal Sholat Kvinnhusmyrane
Jadwal Sholat Stampemyri
Jadwal Sholat Gullkistilmyri
Jadwal Sholat Kvinnhushaugen
Jadwal Sholat Ribben
Jadwal Sholat Blekkja
Jadwal Sholat Krobekken
Jadwal Sholat Tårnhaugen, (Tarnhaugen)
Jadwal Sholat Sarv
Jadwal Sholat Tussefjødd, (Tussefjodd)
Jadwal Sholat Tusseskori
Jadwal Sholat Juvkanten
Jadwal Sholat Grønemyrhaugane, (Gronemyrhaugane)
Jadwal Sholat Midtskotet
Jadwal Sholat Bjårlii, (Bjarlii)
Jadwal Sholat Grønemyrbekken, (Gronemyrbekken)
Jadwal Sholat Evre Grønemyrhaugen, (Evre Gronemyrhaugen)
Jadwal Sholat Bjårliufsine, (Bjarliufsine)
Jadwal Sholat Sarvsflota
Jadwal Sholat Bergehaugen
Jadwal Sholat Langebrokke
Jadwal Sholat Kyrkjelii
Jadwal Sholat Sarvsmyrane
Jadwal Sholat Dalufsin
Jadwal Sholat Storemyrhaugen
Jadwal Sholat Håbakk, (Habakk)
Jadwal Sholat Skarkemyrane
Jadwal Sholat Skrøyvehaugen, (Skroyvehaugen)
Jadwal Sholat Steinane
Jadwal Sholat Attistogsmyrane
Jadwal Sholat Storebakk
Jadwal Sholat Røyskatthaugen, (Royskatthaugen)
Jadwal Sholat Bronlii
Jadwal Sholat Småmyrane, (Smamyrane)
Jadwal Sholat Dorveskor
Jadwal Sholat Slettelii
Jadwal Sholat Torsbuhaugen
Jadwal Sholat Husbakken
Jadwal Sholat Stuvhoggdekkane
Jadwal Sholat Bjårbekken, (Bjarbekken)
Jadwal Sholat Badstogufsi
Jadwal Sholat Tveitvoddbekken
Jadwal Sholat Vråstøylhaugane, (Vrastoylhaugane)
Jadwal Sholat Evre Lislefjødd, (Evre Lislefjodd)
Jadwal Sholat Dei flåe myrane, (Dei flae myrane)
Jadwal Sholat Kvinnhuslii
Jadwal Sholat Hanen
Jadwal Sholat Ospelii
Jadwal Sholat Grøneli, (Groneli)
Jadwal Sholat Lislebekkdalen
Jadwal Sholat Nybufjøddet, (Nybufjoddet)
Jadwal Sholat Nybunuten
Jadwal Sholat Neire Nybufjøddet, (Neire Nybufjoddet)
Jadwal Sholat Stigfjøddet, (Stigfjoddet)
Jadwal Sholat Lassekrehaugen
Jadwal Sholat Sagebekken
Jadwal Sholat Sprena
Jadwal Sholat Jarekollen
Jadwal Sholat Nordstogsmyrane
Jadwal Sholat Feddufs
Jadwal Sholat Orrehaugen
Jadwal Sholat Brontjønni, (Brontjonni)
Jadwal Sholat Kraklelii
Jadwal Sholat Bjørkelunden, (Bjorkelunden)
Jadwal Sholat Storåshaddene, (Storashaddene)
Jadwal Sholat Ytre Rundtjønn, (Ytre Rundtjonn)
Jadwal Sholat Teråsmyrane, (Terasmyrane)
Jadwal Sholat Evre Mosdølsmyri, (Evre Mosdolsmyri)
Jadwal Sholat Heimre Rundtjønn, (Heimre Rundtjonn)
Jadwal Sholat Småstiglii, (Smastiglii)
Jadwal Sholat Vætesiget, (Vaetesiget)
Jadwal Sholat Borghildshaug
Jadwal Sholat Mjågeskor, (Mjageskor)
Jadwal Sholat Teråslii, (Teraslii)
Jadwal Sholat Torsbuhola
Jadwal Sholat Neire Storåshaddi, (Neire Storashaddi)
Jadwal Sholat Kråkråkshaugen, (Krakrakshaugen)
Jadwal Sholat Skjersufs
Jadwal Sholat Rotamyri
Jadwal Sholat Kulten
Jadwal Sholat Skargjesgrødi, (Skargjesgrodi)
Jadwal Sholat Listøylbrotet, (Listoylbrotet)
Jadwal Sholat Litjønnufsi, (Litjonnufsi)
Jadwal Sholat Heimre Mosdølsmyri, (Heimre Mosdolsmyri)
Jadwal Sholat Hæknestøyllii, (Haeknestoyllii)
Jadwal Sholat Husmyri
Jadwal Sholat Flaten
Jadwal Sholat Storås, (Storas)
Jadwal Sholat Tjønnemyran, (Tjonnemyran)
Jadwal Sholat Evre Storåshaddi, (Evre Storashaddi)
Jadwal Sholat Kattetjørn, (Kattetjorn)
Jadwal Sholat Deildehaugen
Jadwal Sholat Mosdølsbekken, (Mosdolsbekken)
Jadwal Sholat Litjørn, (Litjorn)
Jadwal Sholat Litjønnlii, (Litjonnlii)
Jadwal Sholat Litjønnufsane, (Litjonnufsane)