Jadwal Sholat Iveland

NO / Aust-Agder / Iveland

Arah Kiblat Iveland

N E S W

Arah Kiblat Iveland

Arah Kompas: 133.3°
Arah Kiblat Iveland, Aust-Agder: Arah Kompas: 133.3° Arah Yang Benar: 134.4°. Variasi Magnetik: -1.1°.
# Imsak Subuh Dzuhur Ashar Maghrib Isya Hijriah
Tempat Dekat Iveland Dengan Waktu Sholat Yang Sama

Iveland

Jadwal Sholat Birketveit
Jadwal Sholat Storste
Jadwal Sholat Iveland
Jadwal Sholat Birketveitvatnet
Jadwal Sholat Midtgardstea
Jadwal Sholat Midttjønn, (Midttjonn)
Jadwal Sholat Kyrkjedal
Jadwal Sholat Slottbakkfjell
Jadwal Sholat Høgåsen, (Hogasen)
Jadwal Sholat Midttjønndalen, (Midttjonndalen)
Jadwal Sholat Nedre Hestås, (Nedre Hestas)
Jadwal Sholat Jammerdal
Jadwal Sholat Birketveitåsen, (Birketveitasen)
Jadwal Sholat Trollhei
Jadwal Sholat Øygardsfjell, (Oygardsfjell)
Jadwal Sholat Svintoksknutten
Jadwal Sholat Øvre Hestås, (Ovre Hestas)
Jadwal Sholat Ydtstetjønn, (Ydtstetjonn)
Jadwal Sholat Tollehommen
Jadwal Sholat Kjørkåsen, (Kjorkasen)
Jadwal Sholat Teinehei
Jadwal Sholat Temmremyråsen, (Temmremyrasen)
Jadwal Sholat Eigerdal
Jadwal Sholat Sandkleiv
Jadwal Sholat Langemyr
Jadwal Sholat Snømyr, (Snomyr)
Jadwal Sholat Tjørgråmyra, (Tjorgramyra)
Jadwal Sholat Igletjønnmyra, (Igletjonnmyra)
Jadwal Sholat Limyr
Jadwal Sholat Gjennlidalen
Jadwal Sholat Hyttehei
Jadwal Sholat Sambrudalen
Jadwal Sholat Helenesmyr
Jadwal Sholat Lillekart
Jadwal Sholat Stoblemyr
Jadwal Sholat Vinningsheiåsen, (Vinningsheiasen)
Jadwal Sholat Feiesbakken
Jadwal Sholat Revefjell
Jadwal Sholat Heietjønn, (Heietjonn)
Jadwal Sholat Storekart
Jadwal Sholat Berefjelldalen
Jadwal Sholat Kattuglåsen, (Kattuglasen)
Jadwal Sholat Berefjell
Jadwal Sholat Gjennlia
Jadwal Sholat Skrømevatnet, (Skromevatnet)
Jadwal Sholat Tingtjønn, (Tingtjonn)
Jadwal Sholat Spelarhaugen
Jadwal Sholat Grønemyr, (Gronemyr)
Jadwal Sholat Bjørneknutten, (Bjorneknutten)
Jadwal Sholat Hatteknutten
Jadwal Sholat Midtbekkmyrane
Jadwal Sholat Nordli
Jadwal Sholat Kåbuland, (Kabuland)
Jadwal Sholat Torjushei
Jadwal Sholat Nordlitoppen
Jadwal Sholat Svartefjell
Jadwal Sholat Skarvestadmyra
Jadwal Sholat Torstveittjønn, (Torstveittjonn)
Jadwal Sholat Tjønnmyr, (Tjonnmyr)
Jadwal Sholat Beråstjønn, (Berastjonn)
Jadwal Sholat Krossdalen
Jadwal Sholat Øygardsfjellane, (Oygardsfjellane)
Jadwal Sholat Skyllingstadhei
Jadwal Sholat Nøtingdalen, (Notingdalen)
Jadwal Sholat Lunnemyrane
Jadwal Sholat Fjellstø, (Fjellsto)
Jadwal Sholat Kjørkelonmyra, (Kjorkelonmyra)
Jadwal Sholat Kloven
Jadwal Sholat Breieflå, (Breiefla)
Jadwal Sholat Skoddalen
Jadwal Sholat Beretjørn, (Beretjorn)
Jadwal Sholat Gråbeinane, (Grabeinane)
Jadwal Sholat Geirumoen
Jadwal Sholat Revemyrane
Jadwal Sholat Storekart
Jadwal Sholat Nateland
Jadwal Sholat Hellardalen
Jadwal Sholat Mikkelsmyr
Jadwal Sholat Feitedalen
Jadwal Sholat Sauetjønndalen, (Sauetjonndalen)
Jadwal Sholat Troåsen, (Troasen)
Jadwal Sholat Hestebrokkane
Jadwal Sholat Myrane
Jadwal Sholat Lillekart
Jadwal Sholat Æredalsheia, (AEredalsheia)
Jadwal Sholat Sukkertoppen
Jadwal Sholat Revekjerr
Jadwal Sholat Einerdalen
Jadwal Sholat Nordjordslåttane, (Nordjordslattane)
Jadwal Sholat Grenndalen
Jadwal Sholat Homtjønn, (Homtjonn)
Jadwal Sholat Ørndalen, (Orndalen)
Jadwal Sholat Kjørkedalen, (Kjorkedalen)
Jadwal Sholat Nesmyr
Jadwal Sholat Landsverktjørna, (Landsverktjorna)
Jadwal Sholat Steane
Jadwal Sholat Høgehei, (Hogehei)
Jadwal Sholat Saueneset
Jadwal Sholat Holemyr
Jadwal Sholat Heiemyr