Jadwal Sholat Radøy

NO / Hordaland / Radøy

Arah Kiblat Radøy

N E S W

Arah Kiblat Radøy

Arah Kompas: 132.8°
Arah Kiblat Radøy, Hordaland: Arah Kompas: 132.8° Arah Yang Benar: 132.5°. Variasi Magnetik: 0.3°.
# Imsak Subuh Dzuhur Ashar Maghrib Isya Hijriah
Tempat Dekat Radøy Dengan Waktu Sholat Yang Sama

Radøy, Radoy

Jadwal Sholat Manger
Jadwal Sholat Mangerspollen
Jadwal Sholat Heimtjørni, (Heimtjorni)
Jadwal Sholat Eriksholmen
Jadwal Sholat Tømberdalen, (Tomberdalen)
Jadwal Sholat Svitkollen
Jadwal Sholat Svemyra
Jadwal Sholat Mangersvågen, (Mangersvagen)
Jadwal Sholat Gråmyra, (Gramyra)
Jadwal Sholat Nesvågen, (Nesvagen)
Jadwal Sholat Ellingvika
Jadwal Sholat Fugleskjeret
Jadwal Sholat Nøttveit, (Nottveit)
Jadwal Sholat Svartetjørna, (Svartetjorna)
Jadwal Sholat Buneset
Jadwal Sholat Mangersneset
Jadwal Sholat Hanneset
Jadwal Sholat Haugane
Jadwal Sholat Nesflui
Jadwal Sholat Steinholmen
Jadwal Sholat Mangersneset
Jadwal Sholat Stølleitet, (Stolleitet)
Jadwal Sholat Halvarholet
Jadwal Sholat Solendåsen, (Solendasen)
Jadwal Sholat Sæterskogen, (Saeterskogen)
Jadwal Sholat Skanselhaugen
Jadwal Sholat Kjevatnet
Jadwal Sholat Mangerøya, (Mangeroya)
Jadwal Sholat Langhøyen, (Langhoyen)
Jadwal Sholat Mangersøyna, (Mangersoyna)
Jadwal Sholat Brupollen
Jadwal Sholat Nesvatnet
Jadwal Sholat Storefjellet
Jadwal Sholat Kjebogen
Jadwal Sholat Vikingvågen, (Vikingvagen)
Jadwal Sholat Vidholmane
Jadwal Sholat Gerhardspollen
Jadwal Sholat Gjerdeberget
Jadwal Sholat Byrkjelandsvatnet
Jadwal Sholat Trædsvatnet, (Traedsvatnet)
Jadwal Sholat Træsvatnet, (Traesvatnet)
Jadwal Sholat Hallandsvatnet
Jadwal Sholat Grisneset
Jadwal Sholat Rossnestangen
Jadwal Sholat Vestre Knappen
Jadwal Sholat Morki
Jadwal Sholat Storholmen
Jadwal Sholat Krabbestraumen
Jadwal Sholat Rossnesbukta
Jadwal Sholat Byrkjeland
Jadwal Sholat Eldsfjellet
Jadwal Sholat Nordlineset
Jadwal Sholat Kollhøyen, (Kollhoyen)
Jadwal Sholat Roå, (Roa)
Jadwal Sholat Risfjellet
Jadwal Sholat Grønholmane, (Gronholmane)
Jadwal Sholat Nøttveitveten, (Nottveitveten)
Jadwal Sholat Slotsholmane
Jadwal Sholat Merkesmyra
Jadwal Sholat Klubbetangen
Jadwal Sholat Midtneset
Jadwal Sholat Halland
Jadwal Sholat Olsfjellet
Jadwal Sholat Nordre Slåttholmen, (Nordre Slattholmen)
Jadwal Sholat Mangersøy, (Mangersoy)
Jadwal Sholat Fjellet
Jadwal Sholat Trettholmen
Jadwal Sholat Slotsholmen
Jadwal Sholat Mangersholmane
Jadwal Sholat Tveiteåsen, (Tveiteasen)
Jadwal Sholat Gulaskjeret
Jadwal Sholat Byrkjelandsvågen, (Byrkjelandsvagen)
Jadwal Sholat Torhellrane
Jadwal Sholat Skarpeneset
Jadwal Sholat Buhøyen, (Buhoyen)
Jadwal Sholat Morkeviki
Jadwal Sholat Flatskjeret
Jadwal Sholat Skageneset
Jadwal Sholat Skarvskjeret
Jadwal Sholat Støneset, (Stoneset)
Jadwal Sholat Torvhøyane, (Torvhoyane)
Jadwal Sholat Stuvikhøyen, (Stuvikhoyen)
Jadwal Sholat Lisleholmen
Jadwal Sholat Pernilleskjeret
Jadwal Sholat Skrubbholmane
Jadwal Sholat Greiskaråsen, (Greiskarasen)
Jadwal Sholat Byrkjelandshaugane
Jadwal Sholat Toskeflui
Jadwal Sholat Maggo
Jadwal Sholat Morkefjellet
Jadwal Sholat Åbersholmen, (Abersholmen)
Jadwal Sholat Austre Tåni, (Austre Tani)
Jadwal Sholat Husdalen
Jadwal Sholat Skjeneviki
Jadwal Sholat Nordre Bogevågen, (Nordre Bogevagen)
Jadwal Sholat Svartberget
Jadwal Sholat Furholmen
Jadwal Sholat Kollstad
Jadwal Sholat Tresholmen
Jadwal Sholat Skitlarhøyen, (Skitlarhoyen)