Jadwal Sholat Hvaler

NO / Østfold / Hvaler

Arah Kiblat Hvaler

N E S W

Arah Kiblat Hvaler

Arah Kompas: 136.4°
Arah Kiblat Hvaler, Østfold: Arah Kompas: 136.4° Arah Yang Benar: 138.8°. Variasi Magnetik: -2.4°.
# Imsak Subuh Dzuhur Ashar Maghrib Isya Hijriah
Tempat Dekat Hvaler Dengan Waktu Sholat Yang Sama

Hvaler, Hvaler kommune, Hvaleri vald, Hvalers kommun, Kommun Hvaler, Valer, habhalera, wa lei er, Валер, হভালের, 瓦勒爾

Jadwal Sholat Kristinelundfjellet
Jadwal Sholat Skjærhalden, (Skjaerhalden)
Jadwal Sholat Kollen
Jadwal Sholat Stolen
Jadwal Sholat Vekkopp
Jadwal Sholat Moltemyr
Jadwal Sholat Wieleberget
Jadwal Sholat Kirkeås, (Kirkeas)
Jadwal Sholat Storesand
Jadwal Sholat Gilbergodden
Jadwal Sholat Gråterfjellet, (Graterfjellet)
Jadwal Sholat Tareholmen
Jadwal Sholat Store Ellingholmen
Jadwal Sholat Ørekroken, (Orekroken)
Jadwal Sholat Vadholmtangen
Jadwal Sholat Sjursholmen
Jadwal Sholat Skårsnesbukta, (Skarsnesbukta)
Jadwal Sholat Lille Ellingholmen
Jadwal Sholat Homlungen
Jadwal Sholat Ørekroktangen, (Orekroktangen)
Jadwal Sholat Pilleren
Jadwal Sholat Skårsnes, (Skarsnes)
Jadwal Sholat Gylteskjæra, (Gylteskjaera)
Jadwal Sholat Vassen
Jadwal Sholat Tangenbekken
Jadwal Sholat Skårsnesholmene, (Skarsnesholmene)
Jadwal Sholat Kalsås, (Kalsas)
Jadwal Sholat Søpla, (Sopla)
Jadwal Sholat Arekilen
Jadwal Sholat Herrvika
Jadwal Sholat Holtekilen
Jadwal Sholat Børholmen, (Borholmen)
Jadwal Sholat Svanekilneset
Jadwal Sholat Langelo
Jadwal Sholat Jevika
Jadwal Sholat Øsa, (Osa)
Jadwal Sholat Søpleskjær, (Sopleskjaer)
Jadwal Sholat Rennevikholmen
Jadwal Sholat Hellekilen
Jadwal Sholat Katteværpet, (Kattevaerpet)
Jadwal Sholat Karvika
Jadwal Sholat Lauer,nordre
Jadwal Sholat Kua
Jadwal Sholat Rødskjær, (Rodskjaer)
Jadwal Sholat Krossholmen
Jadwal Sholat Langeland
Jadwal Sholat Pereskjær, (Pereskjaer)
Jadwal Sholat Ekholmflu
Jadwal Sholat Rødshue, (Rodshue)
Jadwal Sholat Holkeskjærodden, (Holkeskjaerodden)
Jadwal Sholat Fluene
Jadwal Sholat Revelia
Jadwal Sholat Hvalholmen
Jadwal Sholat Sofiaberget
Jadwal Sholat Persribba
Jadwal Sholat Skjellsundholmene
Jadwal Sholat Helleskilholmen
Jadwal Sholat Brattskjæra, (Brattskjaera)
Jadwal Sholat Holmengrå, (Holmengra)
Jadwal Sholat Stenholmen
Jadwal Sholat Rusevika
Jadwal Sholat Rolighøja, (Rolighoja)
Jadwal Sholat Ekholmen
Jadwal Sholat Lyngholmskjæra, (Lyngholmskjaera)
Jadwal Sholat Slengeskjær, (Slengeskjaer)
Jadwal Sholat Losholmen
Jadwal Sholat Storefjell
Jadwal Sholat Kupallen
Jadwal Sholat Artos høl, (Artos hol)
Jadwal Sholat Lervik
Jadwal Sholat Snøtteskjæra, (Snotteskjaera)
Jadwal Sholat Svalelauer
Jadwal Sholat Mellemholmen
Jadwal Sholat Hågjelingsundet, (Hagjelingsundet)
Jadwal Sholat Kokholmen
Jadwal Sholat Gittholmen
Jadwal Sholat Koltorpneset
Jadwal Sholat Olas holme
Jadwal Sholat Galtane
Jadwal Sholat Nøtholmen, (Notholmen)
Jadwal Sholat Sauholmen
Jadwal Sholat Tjueberget
Jadwal Sholat Agnilholmen
Jadwal Sholat Tåkeskjæra, (Takeskjaera)
Jadwal Sholat Det gule skjæret, (Det gule skjaeret)
Jadwal Sholat Havna
Jadwal Sholat Gifterholmen
Jadwal Sholat Rørvikskjæra, (Rorvikskjaera)
Jadwal Sholat Odden
Jadwal Sholat Pølen, (Polen)
Jadwal Sholat Sør-Lauer, (Sor-Lauer)
Jadwal Sholat Stråseskjær, (Straseskjaer)
Jadwal Sholat Listen
Jadwal Sholat Høkeliholmen, (Hokeliholmen)
Jadwal Sholat Rørvik, (Rorvik)
Jadwal Sholat Hollungen
Jadwal Sholat Stakalifjellet
Jadwal Sholat Kuhaugen
Jadwal Sholat Hollungholmen
Jadwal Sholat Herfølsåta, (Herfolsata)