Jadwal Sholat Hemne

NO / Trøndelag / Hemne

Arah Kiblat Hemne

N E S W

Arah Kiblat Hemne

Arah Kompas: 137.7°
Arah Kiblat Hemne, Trøndelag: Arah Kompas: 137.7° Arah Yang Benar: 139.2°. Variasi Magnetik: -1.5°.
# Imsak Subuh Dzuhur Ashar Maghrib Isya Hijriah
Tempat Dekat Hemne Dengan Waktu Sholat Yang Sama

Hemne, Hemne kommun, Hemne kommune, Khemne, Kommun Hemne, hai mu nei, hemane, hymna, Хемне, هيمنا, হেমনে, 海姆內

Jadwal Sholat Kyrksæterøra, (Kyrksaeterora)
Jadwal Sholat Bugabekken
Jadwal Sholat Haugen
Jadwal Sholat Haldohaugen
Jadwal Sholat Vassvollbekken
Jadwal Sholat Karlsnesklakken
Jadwal Sholat Støa, (Stoa)
Jadwal Sholat Karlsnesaksla
Jadwal Sholat Haugafossen
Jadwal Sholat Sagnesklakken
Jadwal Sholat Merkeneset
Jadwal Sholat Geitholhaugen
Jadwal Sholat Nedre Merkeneset
Jadwal Sholat Gaupbekken
Jadwal Sholat Kristentrøa, (Kristentroa)
Jadwal Sholat Tørrhjellen, (Torrhjellen)
Jadwal Sholat Høgsetet, (Hogsetet)
Jadwal Sholat Merkesneset
Jadwal Sholat Kjerkhaugen
Jadwal Sholat Kabysa
Jadwal Sholat Skograndskleiva
Jadwal Sholat Storøya, (Storoya)
Jadwal Sholat Bjørklia, (Bjorklia)
Jadwal Sholat Kjerringholhaugen
Jadwal Sholat Tjørrhjellhaugen, (Tjorrhjellhaugen)
Jadwal Sholat Nessabekken
Jadwal Sholat Tæppingen, (Taeppingen)
Jadwal Sholat Øygardsbekken, (Oygardsbekken)
Jadwal Sholat Smitrøa, (Smitroa)
Jadwal Sholat Åsafjellet, (Asafjellet)
Jadwal Sholat Skjennstøhaugen, (Skjennstohaugen)
Jadwal Sholat Grøtnes, (Grotnes)
Jadwal Sholat Storskardet
Jadwal Sholat Grøtvågen, (Grotvagen)
Jadwal Sholat Grøtvågen, (Grotvagen)
Jadwal Sholat Gåstjørna, (Gastjorna)
Jadwal Sholat Myraskardet
Jadwal Sholat Gjerstadlibekken
Jadwal Sholat Klosterbekken
Jadwal Sholat Sagneslia
Jadwal Sholat Myrafjellet
Jadwal Sholat Blomlihaugen
Jadwal Sholat Midtøya, (Midtoya)
Jadwal Sholat Fagerliåsen, (Fagerliasen)
Jadwal Sholat Kuhaugen
Jadwal Sholat Tjørhjelldalen, (Tjorhjelldalen)
Jadwal Sholat Tjørrhjellen, (Tjorrhjellen)
Jadwal Sholat Grøtbekken, (Grotbekken)
Jadwal Sholat Råhaugen, (Rahaugen)
Jadwal Sholat Rognlivarden
Jadwal Sholat Grøtåsen, (Grotasen)
Jadwal Sholat Øygardsåsen, (Oygardsasen)
Jadwal Sholat Jevikskardet
Jadwal Sholat Trøneset, (Troneset)
Jadwal Sholat Jevikbukta
Jadwal Sholat Jenslia
Jadwal Sholat Gjerstadlistorhaugen
Jadwal Sholat Bakkfjellet
Jadwal Sholat Alstadbekken
Jadwal Sholat Fremmer Nebba
Jadwal Sholat Rognliheia
Jadwal Sholat Høglihaugen, (Hoglihaugen)
Jadwal Sholat Fanabekken
Jadwal Sholat Hestbrekka
Jadwal Sholat Storskardshaugen
Jadwal Sholat Klokkarhaugen
Jadwal Sholat Neverskardet
Jadwal Sholat Jevikfjellet
Jadwal Sholat Sersjantstubekken
Jadwal Sholat Hestbrekklia
Jadwal Sholat Sæterlihalsen, (Saeterlihalsen)
Jadwal Sholat Høglitjørna, (Hoglitjorna)
Jadwal Sholat Spjøtvollbukta, (Spjotvollbukta)
Jadwal Sholat Neverskardshaugen
Jadwal Sholat Kløstermyra, (Klostermyra)
Jadwal Sholat Kyrksæterfjellet, (Kyrksaeterfjellet)
Jadwal Sholat Kløsterfjellet, (Klosterfjellet)
Jadwal Sholat Ånavatnet, (Anavatnet)
Jadwal Sholat Sørhaugen, (Sorhaugen)
Jadwal Sholat Jevikhaugen
Jadwal Sholat Grønbakkhaugen, (Gronbakkhaugen)
Jadwal Sholat Hollaneset
Jadwal Sholat Jenslikammen
Jadwal Sholat Alstad
Jadwal Sholat Grøtan, (Grotan)
Jadwal Sholat Grønodden, (Gronodden)
Jadwal Sholat Alstadkammen
Jadwal Sholat Høglikammen, (Hoglikammen)
Jadwal Sholat Inner Nebba
Jadwal Sholat Litlmyra
Jadwal Sholat Ormhaugen
Jadwal Sholat Berget
Jadwal Sholat Kvernhusfossen
Jadwal Sholat Robergsmyra
Jadwal Sholat Tømmerdalshaugan, (Tommerdalshaugan)
Jadwal Sholat Holbekkdalen
Jadwal Sholat Ånavassheia, (Anavassheia)
Jadwal Sholat Stordalen
Jadwal Sholat Storlia
Jadwal Sholat Strandamyra